Welkom


Is de database van jouw bedrijf een vergaarbak van data geworden?

Passen de in te voeren gegevens niet meer in de beschikbare velden?

Is het aantal in te voeren gegevens verdubbeld en de database ongewijzigd?

Voldoe je aan alle administratieve eisen, maar haal je er zelf te weinig informatie uit?

Dan wordt het tijd voor Robben Consulting.


Frida Robben

Tel / WhattsApp: +31653473572 | Email: info@robbenconsulting.nl


Robben Consulting, van data naar informatie.


Veilig ICT-gebruik

Tijdens het intakegesprek zal besproken worden wat jij als ondernemer als grootste probleem ervaart. Digitale veiligheid staat voorop.

Er wordt gekeken naar de kerntaken van
het bedrijf en hoe veilige ICT-processen
deze goed kunnen ondersteunen.

Na overeengekomen werkwijze worden de problemen opgelost en zal jouw bedrijf in een snelle en veilige ICT-omgeving werken.

Dit ICT-advies is bedoeld voor ondernemers
met een bedrijf vanaf 10 medewerkers die geen ICT-medewerkers in dienst hebben.

Heb je interesse?
Neem contact op met Frida Robben

T: 06-53473572,
E: info@robbenconsulting.nl

Implementatie Management en Software Management

Is de applicatiebeheerder plotseling vertrokken?
Gaat de implementatie manager met zwangerschapsverlof? Op tijdelijke basis kan
het werk overgenomen worden totdat de vaste medewerker weer terug is.

Als applicatiebeheerder heb ik veel ervaring:
ik heb kennis van meerdere soorten machines en operating systems, ik ben een kei in SQL-queries en ik ben gewend om in (Agile-)projecten en verandertrajecten samen te werken.

Als implementatie manager weet ik het hoofd
koel te houden wanneer zich stressvolle situaties voordoen. Ik kan goed samenwerken, ook tijdens het onderzoeken en oplossen van problemen.

Ben je op zoek naar een applicatiebeheerder,
of een implementatie manager?

Bel Frida Robben op 06-53473572,
of stuur een email naar info@robbenconsulting.nl

Data Analyse

Iedere ondernemer met een goedlopend bedrijf
is op de hoogte van de nodige bedrijfsinformatie.
Je kunt niet zonder inzicht in wie je klanten zijn, je medewerkers en leveranciers, niet zonder data die iets kunnen zeggen over het voorraadniveau van een product, de marktonwikkeling in een bepaalde regio en het aantal verkopen in een specifieke periode.

Robben Consulting helpt ondernemers bij
het creëren van extra inzicht, door in programmeertaal R precies datgene te programmeren wat voor jouw bedrijf nodig
is aan metingen en zorgt ervoor dat je
dagelijks snel en efficient over de juiste bedrijfsinformatie kunt beschikken.

Data Analyse en AVG

Robben Consulting houdt zich aan alle eisen die worden gesteld door de AVG. Uiteraard zal de Verwerkersovereenkomst worden getekend.

: 06 - 534 73 572

De visie en missie van Robben Consulting ICT


Robben Consulting ICT zorgt ervoor dat jouw data bruikbaar wordt als informatie,
zodat jij met up to date informatie verder kunt bouwen aan de toekomst van jouw bedrijf.

Robben Consulting, van data naar informatie.


Contact

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN ROBBEN CONSULTING

ARTIKEL 1. | Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna genoemde begrippen als volgt gebruikt, voor zover uit de aard of de strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1
1.1 Robben Consulting: Robben Consulting, zoals vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66765269.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Robben Consulting een overeenkomst van opdracht heeft gesloten of beoogt te sluiten tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten.
1.3 Partijen: Robben Consulting en de opdrachtgever gezamenlijk.
1.4 Overeenkomst/opdracht: iedere overeenkomst tussen Robben Consulting en de opdrachtgever in verband met het verrichten door Robben Consulting van diensten ten behoeve van opdrachtgever.
1.5 Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand er techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | Toepasselijkheid
2
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen Robben Consulting en de opdrachtgever, alsmede op de uitvoering daarvan en de diensten die Robben Consulting aan hem verleent.
2.2 Robben Consulting wijst toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Robben Consulting derden betrekt. Deze derden komt jegens opdrachtgever rechtstreeks beroep toe op deze algemene voorwaarden.
2.4 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
2.5 In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Robben Consulting en de tussen partijen gesloten overeenkomst, prevaleert hetgeen in de overeenkomst is opgenomen.
2.6 Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
2.7 Robben Consulting is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de website van Robben Consulting. Indien de opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft deze -tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen- het recht de tussen partijen gesloten overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de wijzigingen –stilzwijgend- te hebben aanvaard.


ARTIKEL 3. | Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten
3
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Robben Consulting zijn vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Robben Consulting is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
3.2 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Robben Consulting dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3.3 Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard. Indien Robben Consulting haar werkzaamheden heeft aangevangen zonder dat de opdrachtgever daar onverwijld en schriftelijk tegen heeft geprotesteerd, wordt geacht dat het aanbod op basis van de offerte is aanvaard.
3.4 De opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten van Robben Consulting vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden, dan wel voor het sluiten van de overeenkomst aan derden bekend maken.
3.5 Indien op basis van een offerte van Robben Consulting geen overeenkomst tot stand komt, dient de offerte en alle hierbij behorende bescheiden op eerste verzoek van Robben Consulting terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Robben Consulting.
3.6 Specifieke uitwerkingen, adviezen op maat, et cetera in de offerte mogen in geval van afwijzing van de offerte niet door opdrachtgever worden gebruikt en daar kunnen jegens Robben Consulting geen rechten aan worden ontleend, tenzij opdrachtgever daarvoor een redelijke vergoeding aan Robben Consulting voldoet.
3.7 Een aanbod van Robben Consulting geldt niet automatisch voor eventuele latere overeenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op latere overeenkomsten zonder dat Robben Consulting gehouden is om deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.


ARTIKEL 4. | Verplichtingen opdrachtgever algemeen
4
4.1 De opdrachtgever is gehouden om alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de opzet en (verdere) uitvoering van de overeenkomst is vereist, aan Robben Consulting te verstrekken.
4.2 De opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van alle door of namens hem aan Robben Consulting verstrekte informatie.
4.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop en de middelen waarmee informatie aan Robben Consulting wordt aangeleverd. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de informatie geen inbreuk op de rechten van derden oplevert. De opdrachtgever vrijwaart Robben Consulting voor aanspraken van derden hieromtrent.
4.4 De opdrachtgever dient onmiddellijk uitvoering te geven aan instructies en aanwijzingen van Robben Consulting en de opdrachtgever dient op eigen initiatief tijdig alle informatie aan Robben Consulting te verstrekken waarvan de opdrachtgever vermoedt of kan vermoeden dat deze informatie van belang of nuttig kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst Robben Consulting.
4.5 Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan Robben Consulting zijn verstrekt, heeft Robben Consulting het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever door te berekenen.
4.6 Indien de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd, zal opdrachtgever zorgdragen voor voldoende faciliteiten voor Robben Consulting, waaronder een werkplek met computer-, data- en telecommunicatievoorzieningen, die voldoen aan de eisen nodig voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht. De werkplek dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden. De opdrachtgever zal Robben Consulting informeren over gebruikelijke werktijden, bedrijfssluiting en overige relevante informatie.
4.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan rechten en plichten uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robben Consulting.

ARTIKEL 5. | Software van derden
5
5.1 Robben Consulting kan bij het verlenen van haar diensten gebruik maken van derde partijen, waaronder softwareleveranciers en hostingpartijen. Wijzigingen in de dienstverlening van deze partijen zal Robben Consulting doorvoeren in haar dienstverlening naar de opdrachtgever. Robben Consulting spant zich in om ervoor te zorgen dat opdrachtgever zo min mogelijk gevolgen ondervindt van dergelijke wijzigingen.
5.2 Voor software en bijbehorende documentatie van toeleveranciers die Robben Consulting aan haar opdrachtgever ter beschikking stelt, gelden de licentievoorwaarden van die toeleverancier. Indien van toepassing, worden deze licentievoorwaarden als bijlage bij de tussen partijen gesloten overeenkomst verstrekt. Voor zover geen nadere licentievoorwaarden zijn verstrekt, geldt in ieder geval dat opdrachtgever de software alleen op haar eigen locatie mag gebruiken en installeren en alleen tijdens de looptijd van de overeenkomst, binnen haar organisatie, voor interne bedrijfsdoeleinden in het kader van het uitvoeren van de administratieve werkzaamheden waarvoor de software is bedoeld, voor het aantal overeengekomen gebruikers, administraties en medewerkers of verwerkingseenheden van de opdrachtgever of het aantal apparaten zoals blijkt uit de prijsafspraken in de overeenkomst. Opdrachtgever mag de software niet door derden laten gebruiken.
5.3 Toegang tot de door Robben Consulting ter beschikking gestelde software en diensten wordt verleend via het ter beschikking stellen van inlogcodes en wachtwoorden. Alles conform de in de tussen partijen gesloten overeenkomst neergelegde afspraken.
5.4 Tenzij in de tussen partijen gesloten overeenkomst schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, is Robben Consulting niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.


ARTIKEL 6. | Uitvoering overeenkomst
6
6.1 Robben Consulting zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Op Robben Consulting rust te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis.
6.2 Partijen zijn zich er van bewust dat het welslagen van de opdracht afhankelijk is van inspanning van beide kanten, goede communicatie en goede onderlinge samenwerking. De opdrachtgever verleent derhalve op verzoek van Robben Consulting de medewerking die in redelijkheid van hem kan worden verlangd.
6.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het Robben Consulting vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigingen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
6.5 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een termijn door Robben Consulting leidt nooit tot schadeplichtigheid van Robben Consulting.


ARTIKEL 7. | Duur van de overeenkomst
7
7.1 De overeenkomst tussen Robben Consulting en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
7.2 Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd is deze door partijen opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Opzegging geschiedt tegen de laatste dag van een lopende maand en wordt gedaan bij aangetekend schrijven.


ARTIKEL 8. | Prijs en betaling
8
8.1 Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de door Robben Consulting gedane aanbieding. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien geen sprake is geweest van een schriftelijke aanbieding, worden de gangbare tarieven Robben Consulting bij opdrachtgever in rekening gebracht.
8.2 Kosten van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst door Robben Consulting worden betrokken, worden separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders tussen Robben Consulting en de opdrachtgever wordt overeengekomen.
8.3 Robben Consulting is te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs dan wel betaling een voorschot of andere wijze van zekerheid te verlangen.
8.4 Robben Consulting is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens Robben Consulting.
8.5 De betalingstermijn van facturen van Robben Consulting bedraagt 14 dagen.
8.6 Facturen van Robben Consulting dienen –zonder aftrek, korting of verrekening– tijdig te worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.
8.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan Robben Consulting verschuldigde bedragen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die de opdrachtgever jegens Robben Consulting zou hebben. Dit geldt tevens indien ten aanzien van de opdrachtgever surseance van betaling en/of faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken.
8.8 Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. De opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand en ingeval de wettelijke rente hoger ligt de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
8.9 Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.


ARTIKEL 9. | Aansprakelijkheid en schade
9
9.1 Robben Consulting heeft jegens de opdrachtgever uitsluitend een inspanningsverplichting.
9.2 Robben Consulting is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door een aan haar toe te rekenen tekortkoming. Iedere aansprakelijkheid van Robben Consulting, dus ook in geval van een haar toerekenbare tekortkoming, voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in het bijzonder, doch niet uitsluitend, iedere gevolgschade begrepen zoals bedrijfsschade en/of gederfde winst en/of gederfde omzet en/of geleden verliezen en/of gemiste besparingen en/of vertragingsschade.
9.3 Robben Consulting is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Robben Consulting gebruikte software of andere computerprogrammatuur of schade die voortvloeit uit het niet volledig of zonder onderbreking kunnen gebruiken daarvan.
9.4 Indien Robben Consulting aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Robben Consulting beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, doch te allen tijde – of de verzekeraar nu wel of geen schade vergoedt – tot een bedrag gelijk aan het totaal van de door de opdrachtgever op grond van de overeenkomst dat tot de schade heeft geleid aan Robben Consulting betaalde bedragen.
9.5 Schade waarvoor Robben Consulting op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Robben Consulting te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
9.6 Robben Consulting is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever of derden verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
9.7 Robben Consulting is gerechtigd bij de uitvoering van haar diensten en werkzaamheden derden in te schakelen en daarbij van diens diensten of producten gebruik te maken. Robben Consulting is niet aansprakelijk voor gevolgen van handelen of nalaten van die derde partij.
9.8 De opdrachtgever vrijwaart Robben Consulting voor alle aanspraken van derden – onder meer ter zake van schade die derden lijden – als gevolg van het gebruik van de zaken en/of bestanden en/of diensten door Robben Consulting op grond van de overeenkomst aan de opdrachtgever geleverd en/of ter beschikking gesteld.
9.9 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Robben Consulting.


ARTIKEL 10. | Overmacht
10
10.1 In geval van overmacht is Robben Consulting gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder daardoor schadeplichtig te worden. Zij kan gedurende de periode van overmacht niet tot nakoming worden aangesproken.
10.2 Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan overmacht van toeleveranciers van Robben Consulting, arbeidsongeschiktheid, brand, stroomstoring, storing van het internet of het datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, gebrekkigheid van apparatuur of programmatuur, cyberaanvallen, hacks, overheidsmaatregelen, natuurrampen en het geval dat derden waarvan Robben Consulting zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat zijn.
10.3 Robben Consulting is niet meer tot opschorting bevoegd indien de overmacht een onafgebroken periode van drie maanden heeft geduurd of zoveel eerder indien vast staat dat nakoming door overmacht blijvend onmogelijk is geworden. Alsdan hebben partijen het recht de tussen hen gesloten overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen op enige manier schadeplichtig zijn jegens elkaar. De ontbinding doet echter niet af aan de opeisbare betalingsverplichtingen van de opdrachtgever.


ARTIKEL 11. | Opschorting en ontbinding
11
11.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met Robben Consulting gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal Robben Consulting naar keuze steeds bevoegd zijn de eigen verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van Robben Consulting op schadevergoeding. Al deze gevallen hebben steeds de opeisbaarheid van al het aan Robben Consulting verschuldigde tot gevolg.
11.2 Robben Consulting is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.


ARTIKEL 12. | Reclamaties en klachten
12
12.1 De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen zeven (7) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Robben Consulting ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd, en daarbij, onder overleggen van bewijsmateriaal, heeft aangegeven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
12.2 Reclames ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend Robben Consulting.
12.3 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Robben Consulting bestaan.


ARTIKEL 13. | Geheimhouding en privacy
13
13.1 Partijen dragen er zorg voor dat zij alle informatie die zij over en weer van elkaar ontvangen (over elkaar en over derden) en waarvan aannemelijk is dat deze informatie vertrouwelijk is als zodanig wordt behandeld.
13.2 Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waar dit voor wordt verstrekt.
13.3 De opdrachtgever vrijwaart Robben Consulting voor aanspraken van personen van wie in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) of instanties die daarop toezien. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens en voor verwerking conform de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en persoonsgegevens. De opdrachtgever staat er voor in dat hij aan die regelgeving voldoet.
13.4 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Robben Consulting is het de opdrachtgever niet toegestaan werkwijze, methoden en technieken van Robben Consulting te verveelvoudigen en/of openbaren. Adviezen van Robben Consulting aan de opdrachtgever worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robben Consulting niet aan derden verschaft.


ARTIKEL 14. | Geschillen
14
14.1 Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voorvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen voortvloeiende uit rechtsverhouding(en) tussen Robben Consulting en de opdrachtgever worden voorgelegd aan en beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Robben Consulting is echter vrij om in afwijking daarvan geschillen voor te leggen aan het op grond van de wet bevoegde gerecht.


Haarlem, september 2018